PRIVACY POLICY


2000px-Flag of Denmark.svg UKgermany-flagfrance-flagpoland-flagczech-republic-flag


Persondatapolitik

Svendsen Sport A/S behandler kun nødvendige persondata
Svendsen Sport A/S indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. 
Svendsen Sport A/S sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Svendsen Sport A/S sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt forhold. Data til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven. 

Videregivelse og overladelse af persondata
Svendsen Sport A/S videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med Dig. 
Svendsen Sport A/S vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.
Svendsen Sport A/S videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med dig i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra dig efter at have informeret denne om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller du på anden vis har samtykket til det. 
Svendsen Sport A/S indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed. 

Ret til at få adgang til sin persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om dig.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af rettigheder ved at henvende dig til os. 

Ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller urigtige, kan du naturligvis henvende dig til os og få dem rettet. 
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis du trækker sit samtykke tilbage. Hvis du mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter dine data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem. 

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format
Du har ret til at modtage de persondata, Du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.

Brug af rettigheder
Hvis du ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en 30 dage efter, vi har modtaget din henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Svendsen Sport A/S behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  +45 4619 1913UKPersonal data policy


Svendsen Sport A/S manages only necessary personal data.
Svendsen Sport A/S collects, manages and stores the personal data that is necessary in relation to solving the agreed tasks.
Svendsen Sport A/S deletes personal data, when it is no longer necessary.
Svendsen Sport A/S deletes personal data, when it’s no longer necessary in relation to the purpose which was the reason for the collection. In principle, it will be after the end of the relation. Data for accounting purposes, however, we always keep for at least 5 years due to the rules in the Accounting Act and the Money Laundering Act.

Disclosure and transfer of personal data
Svendsen Sport A/S discloses and transfers data to partners and other parties, if it’s necessary for the fulfillment of the agreement that we have concluded with you.
Svendsen Sport A/S sometimes chooses to use data servers, including providers of software, webhosting, backup, security and storage. When we use data servers, it is only for specific purposes and it is still our responsibility that your information is processed in accordance with valid and applicable law and the current personal data policy.
Svendsen Sport A/S doesn’t disclose personal data for purposes that do not comply with the agreement, for example disclosure to others for use in marketing activities -  unless we have agreed with you in relation with the collection or obtaining consent from you after having you informed in advance, what your data will be used for. You may at any time request us to stop the disclosure of personal information, regardless of whether it has been agreed or consented to it.
Svendsen Sport A/S, however, doesn’t not require consent if we are legally required to disclose personal data, for example, as a statutory report to an authority.

Right to have access to personal data
You have the right to be informed at any time, what personal data we manage about you, where it originates from and what we use it for. You can also get informed about how long we store personal data and who receives data. However, access ca be restricted in regards to other people’ privacy, trade secrets and intellectual property rights. You can make use of these rights by contacting us.

Right to have inaccurate personal data corrected or deleted
If you believe that your personal data we manage is inaccurate or incorrect, you can contact us and have it corrected.
In some cases, we will have an obligation to delete personal data. This applies, for example, if you withdraw your consent. If you believe data is no longer necessary for the purpose we collected it, you can ask to have it deleted. You may also contact us if you believe that personal data is being processed in violation of the lay or other legal obligations.

Right to object to our processing of personal data
You are entitled to object to our processing of personal data. You can also object to our disclosure of data for marketing purposes. If your objection is justified, we will stop processing and we will delete your data unless we are required by law to store it.

If you wish to use your right to data portability, you will receive personal data from us in a commonly used format
You have the right to receive the personal data you have made available to us and the data we have obtained from you through other parties based on your consent

Use of rights
If you want to access data, get it corrected or deleted or object to our data processing, we will investigate if it is possible to answer your inquiry as soon as possible and no later than 30 days after we have received your enquiry.

Right to appeal to the Data Inspectorate
You are entitled to appeal to the Data Inspectorate if you believe that Svendsen Sport A/S’s processing of personal data does not comply with regulatory requirements.

Contact details for Data responsible

Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  + 45 4619 1913

germany-flag


 


Richtlinie für persönliche Daten

Svendsen Sport A/S verwaltet nur die notwendigen persönlichen Daten.
Svendsen Sport A/S sammelt, verwaltet und speichert die persönlichen Daten, die zur Lösung der vereinbarten Aufgaben notwendig sind.
Svendsen Sport A/S löscht personenbezogene Daten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Svendsen Sport A/S löscht personenbezogene Daten, wenn sie nicht mehr in Bezug auf den Zweck, der für die Sammlung verantwortlich war, notwendig sind. Im Prinzip wird es nach dem Ende der Beziehung sein. Daten für Buchhaltungszwecke behalten wir jedoch aufgrund der Regelungen des Buchhaltungsgesetzes und des Geldwäschegesetzes stets für mindestens 5 Jahre vor.

Offenlegung und Übermittlung personenbezogener Daten
Svendsen Sport A/S legt Daten offen und überträgt sie an Partner und andere Parteien, wenn dies zur Erfüllung der mit uns abgeschlossenen Vereinbarung erforderlich ist.
Svendsen Sport A/S wählt manchmal Datenserver, einschließlich Anbieter von Software, Webhosting, Backup, Sicherheit und Storage. Wenn wir Datenserver verwenden, geschieht dies nur für bestimmte Zwecke und es liegt immer noch in unserer Verantwortung, dass Ihre Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den geltenden Datenschutzrichtlinien verarbeitet werden.
Svendsen Sport A/S gibt keine persönlichen Daten für Zwecke bekannt, die nicht der Vereinbarung entsprechen, zum Beispiel Weitergabe an Dritte zur Verwendung im Rahmen von Marketingaktivitäten - es sei denn, wir haben mit Ihnen in Bezug auf die Sammlung oder Einholung der Einwilligung von Ihnen vereinbart Sie haben im Voraus informiert, wofür Ihre Daten verwendet werden. Sie können uns jederzeit auffordern, die Offenlegung personenbezogener Daten zu beenden, unabhängig davon, ob diese vereinbart oder genehmigt wurden.
Svendsen Sport A / S bedarf jedoch keiner Zustimmung, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, personenbezogene Daten offenzulegen, zum Beispiel als gesetzlich vorgeschriebene Meldung an eine Behörde.

Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten
Sie haben jederzeit das Recht, darüber informiert zu werden, welche persönlichen Daten wir über Sie verwalten, woher sie stammen und wofür wir sie verwenden. Sie können sich auch darüber informieren, wie lange wir personenbezogene Daten speichern und wer Daten erhält. Der Zugang kann jedoch in Bezug auf die Privatsphäre anderer Personen, Geschäftsgeheimnisse und Rechte an geistigem Eigentum eingeschränkt sein. Sie können diese Rechte nutzen, indem Sie uns kontaktieren.

Recht auf Berichtigung oder Löschung unrichtiger personenbezogener Daten
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre persönlichen Daten, die wir verwalten, ungenau oder falsch sind, können Sie uns kontaktieren und korrigieren lassen.
In einigen Fällen sind wir verpflichtet, personenbezogene Daten zu löschen. Dies gilt beispielsweise, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Daten für den von uns erfassten Zweck nicht mehr benötigt werden, können Sie sie löschen lassen. Sie können sich auch an uns wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass personenbezogene Daten unter Verletzung der Laien- oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen verarbeitet werden.

Das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen
Sie haben das Recht, unserer Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen. Sie können der Weitergabe von Daten zu Marketingzwecken widersprechen. Wenn Ihr Einwand berechtigt ist, werden wir die Verarbeitung einstellen und wir werden Ihre Daten löschen, sofern wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, sie zu speichern.

Wenn Sie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit nutzen möchten, erhalten Sie von uns personenbezogene Daten in einem gängigen Format
Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, und die Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, auf der Grundlage Ihrer Zustimmung durch andere Parteien zu erhalten.

Verwendung von Rechten
Wenn Sie auf Daten zugreifen, korrigieren oder löschen möchten oder unserer Datenverarbeitung widersprechen, werden wir untersuchen Ihre Anfrage so schnell wie möglich und spätestens 30 Tage nach Eingang Ihrer Anfrage zu beantworten.

Recht, sich an die Datenschutzbehörde zu wenden
Sie sind berechtigt, sich an die Datenschutzbehörde zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Svendsen Sport A / S nicht den behördlichen Anforderungen entspricht.

Kontakt – Datenverantwortliche
Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  + 45 4619 1913


france-flagPolitique concernant les donées personnellles

Svendsen Sport A/S ne traite que des données strictement nécessaires
Svendsen Sport A/S collecte, traite et recueille les données personnelles nécessairement en relation avec l’objet des visiteurs.
Svendsen Sport A/S écrase toutes les données personnelles quand elles n’ont plus lieu d’être. 
Svendsen Sport A/S écrase toutes les données personnelles quand elles n’ont plus de relation pertinente avec les raisons de leur collecte. En principe, cela survient après la connexion. Certains données toutefois peuvent être enregistrées au moins cinq ans en raison des règles de l’Accounting Act et du Money Laundering Act.

Divulgation et transfert de données personnelles
Svendsen Sport A / S divulgue et transfère des données à des partenaires et autres parties, si cela est nécessaire pour l'exécution de l'accord conclu avec vous.
Svendsen Sport A / S choisit parfois d'utiliser des serveurs de données, y compris des fournisseurs de logiciels, d'hébergement Web, de sauvegarde, de sécurité et de stockage. Lorsque nous utilisons des serveurs de données, c'est uniquement à des fins spécifiques et il nous incombe toujours de traiter vos informations conformément à la législation en vigueur et à la politique actuelle en matière de données personnelles.
Svendsen Sport A / S ne divulgue pas de données personnelles à des fins non conformes à l'accord, par exemple la divulgation à des tiers pour des activités de marketing — sauf si nous avons convenu avec vous de la collecte après avoir vous avez informé à l'avance à quoi serviront vos données. Vous pouvez à tout moment nous demander d'arrêter la divulgation de vos informations personnelles, qu'elles aient été convenues ou acceptées.
Svendsen Sport A / S, cependant, n’a pas besoin de consentement si nous sommes légalement tenus de divulguer des données personnelles, par exemple, comme un rapport statutaire à une autorité.

Droit d'accès aux données personnelles
Vous avez le droit d'être informé à tout moment, des données personnelles que nous gérons à votre sujet, d'où elles proviennent et pour quoi nous les utilisons. Vous pouvez également être informé sur la durée pendant laquelle nous stockons des données personnelles et qui reçoit des données. Toutefois, l'accès peut être restreint en ce qui concerne la vie privée des autres personnes, les secrets commerciaux et les droits de propriété intellectuelle. Vous pouvez utiliser ces droits en nous contactant.

Droit de correction ou de suppression des données personnelles inexactes
Si vous pensez que vos données personnelles que nous gérons sont inexactes ou incorrectes, vous pouvez nous contacter et nous les faire corriger.
Dans certains cas, nous aurons l'obligation de supprimer les données personnelles. Cela s'applique, par exemple, si vous retirez votre consentement. Si vous pensez que les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles nous les avons collectées, vous pouvez demander à les supprimer. Vous pouvez également nous contacter si vous pensez que des données personnelles sont traitées en violation de la loi ou d'autres obligations légales.

Droit de s'opposer à notre traitement des données personnelles
Vous avez le droit de vous opposer à notre traitement de données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à notre divulgation de données à des fins de marketing. Si votre objection est justifiée, nous arrêterons le traitement et nous supprimerons vos données à moins que nous ne soyons tenus par la loi de les stocker.

Si vous souhaitez utiliser votre droit à la portabilité des données, vous recevrez des données personnelles de notre part dans un format couramment utilisé
Vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous avez mises à notre disposition et les données que nous avons obtenues de votre part par le biais d'autres parties en fonction de votre consentement

Utilisation des droits
Si vous souhaitez accéder aux données, les corriger ou les supprimer ou vous opposer à notre traitement des données, nous vérifierons s'il est possible de répondre à votre demande dans les plus brefs délais et au plus tard 30 jours après réception de votre demande.

Droit de faire appel à l'Inspection des données
Vous avez le droit de faire appel à l'Inspection des données si vous estimez que le traitement des données personnelles par Svendsen Sport A / S n'est pas conforme aux exigences réglementaires.

Contact concernant les données personnelles
Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  + 45 4619 1913


poland-flag
 
Polityka dotycząca Danych Osobowych
Svendsen Sport A/S przetwarza tylko niezbędne, dla jego funkcjonowania, Dane Osobowe.
Svendsen Sport A/S zbiera, przetwarza i przechowuje Dane Osobowe niezbędne dla dostarczenia usług na jakie Użytkownik wyraża zgodę.
Svendsen Sport A/S usuwa Dane Osobowe, gdy nie są one już potrzebne.
Svendsen Sport A/S usuwa Dane Osobowe w momencie, kiedy nie są one już dłużej potrzebne dla wykonania zadań, dla których zostały one zebrane. Zasadniczo odbywa się to po zakończeniu danego zadania. Dane dla celów rachunkowych zawsze jednak zachowujemy przez co najmniej 5 lat ze względu na zasady zawarte w ustawie o rachunkowości i ustawie o praniu brudnych pieniędzy.

Ujawnianie i przekazywanie Danych Osobowych
Svendsen Sport A/S ujawnia i przekazuje Dane Osobowe do partnerów i innym stronom, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia umowy zawartej z Użytkownikiem.
Svendsen Sport A/S może podjąć decyzję o korzystaniu z rozwiązań typu serwer do przetwarzania danych, w tym: systemy opracowane przez dostawców oprogramowania, webhosting, tworzenie kopii zapasowych i bezpieczeństwa, oraz przechowywanie danych. Kiedy korzystamy z serwerów danych, to tylko w określonych celach, a naszym obowiązkiem jest przetwarzanie danych Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i aktualnymi zasadami dotyczącymi Danych Osobowych.
Svendsen Sport A/S nie ujawnia Danych Osobowych w celach, które nie są zgodne z umową zwartą z Użytkownikiem, na przykład ujawnienie innym osobom do wykorzystania w celach marketingowych - o ile nie uzgodniono z Użytkownikiem w związku ze zbieraniem lub uzyskaniem zgody od niego po uprzednim poinformowaniu go, do czego będą wykorzystywane jego dane. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o zaprzestanie ujawniania jego Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy zostało to uzgodnione, lub czy wyrażono na to zgodę.
Svendsen Sport A/S, nie będzie wymagał zgody Użytkownika, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązany do ujawnienia jegobDanych Osobowych, na przykład jako raport ustawowy dla uprawnionego organu.

Prawo do dostępu do Danych Osobowych
Użytkownik ma prawo do otrzymania w każdym momencie informacji o tym, jakie jego Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, skąd pochodzą i do czego są przez nas używane. Użytkownik może również uzyskać informacje o tym, jak długo przechowujemy jego Dane Osobowe i kto otrzymuje do nich dostęp. Jednak dostęp jest ograniczony w odniesieniu do prywatności innych Użytkowników, osób, tajemnic handlowych i praw własności intelektualnej. Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami.

Prawo do poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych Danych Osobowych
Jeśli Użytkownik uważa, że jego Dane Osobowe, przetwarzane przez Svendsen Sport A/S są niedokładne lub niepoprawne, może skontaktować się z nami i je poprawić.
W niektórych przypadkach będziemy musieli usunąć Dane Osobowe Użytkownika. Dotyczy to na przykład wycofania zgody. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane nie są już potrzebne do celu, w którym je zbieraliśmy, może poprosić o ich usunięcie. Użytkownik ma prawo również skontaktować się z nami, jeśli uważa, że jego Dane Osobowe są przetwarzane z naruszeniem zobowiązań umowy lub innych zobowiązań prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych. Może on również wyrazić sprzeciw wobec ujawnienia jego danych w celach marketingowych. Jeśli sprzeciw Użytkownika jest uzasadniony, przestaniemy przetwarzać jego dane i zostaną one usunięte, chyba że prawo wymaga ich przechowywania.

W wypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci skorzystać z prawa do przenoszenia danych, otrzyma on od nas Dane Osobowe w powszechnie używanym formacie
Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas jego Danych Osobowych, które zostały nam udostępnione, oraz danych dotyczących go, które otrzymaliśmy za pośrednictwem innych stron na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.

Wykorzystanie praw
Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do jego danych, poprawić je lub wyrazić chęć ich usunięcia, a także wyrazić sprzeciw do przetwarzaniu jego danych, zbadamy, czy możliwe jest odpowiedzenie na jego zapytanie tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 30 dni po otrzymaniu zapytania od Użytkownika.

Prawo do odwołania się do Inspekcji Danych
Użytkownik jest uprawniony do odwołania się do odpowiedniej instytucji Inspekcji Danych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Svendsen Sport A/S nie jest zgodne z aktualnymi wymogami regulacyjnymi w tym aspekcie.

Dane kontaktowe do administratora Danych Osobowych
Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  + 45 4619 1913czech-republic-flag


Politika osobních údajů

Společnost Svendsen Sport A/S spravuje pouze nezbytné osobní údaje.
Společnost Svendsen Sport A / S shromažďuje, spravuje a uchovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro řešení dohodnutých úkolů.
Společnost Svendsen Sport A/S maže osobní údaje, které už nejsou potřebné.
Společnost Svendsen Sport A / S maže osobní údaje, které už nejsou potřebné vzhledem k účelu, který byl důvodem pro jejich shromažďování. V zásadě to bude po ukončení poměru. Údaje pro účetní účely však držíme vždy alespoň 5 let kvůli pravidlům v zákoně o účetnictví a zákoně o praní špinavých peněz.

Zveřejňování a předávání osobních údajů
Společnost Svendsen Sport A / S zveřejňuje a předává údaje partnerům a dalším stranám, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.
Společnost Svendsen Sport A / S někdy využívá datových serverů, včetně poskytovatelů softwaru, webhostingu, zálohování, zabezpečení a ukládání dat. Používáme-li datové servery, jedná se pouze o konkrétní účely a je naší zodpovědností, že vaše informace jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony a s aktuální politikou osobních údajů.
Společnost Svendsen Sport A / S nezveřejňuje osobní údaje za účely, které nejsou v souladu se smlouvou, například zveřejnění informací jiným stranám pro použití v marketingových aktivitách - pokud se s vámi nedohodneme ve vztahu ke shromažďování nebo získání souhlasu od vás poté, co jsme vás informovali v předstihu, jak budou vaše údaje použity. Můžete nás kdykoli požádat o zastavení zveřejňování osobních údajů, bez ohledu na to, zda bylo dohodnuto nebo odsouhlaseno.
Společnost Svendsen Sport A / S však nevyžaduje souhlas, pokud máme ze zákona povinnost zveřejnit osobní údaje, například jako statutární zprávu orgánu.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo být kdykoli informováni, jaké osobní údaje o vás spravujeme, odkud pochází a jak je používáme. Můžete také získat informace o tom, jak dlouho ukládáme osobní údaje a kdo je přijímá. Přístup však může být omezen, pokud jde o soukromí, obchodní tajemství a práva intelektuálního vlastnictví jiných osob. Tyto práva můžete využít tím, že nás kontaktujete.

Právo na opravu nebo vymazání nepřesných osobních údajů
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo nesprávné, můžete nás kontaktovat a nechat je opravit.
V některých případech budeme mít povinnost smazat osobní údaje. To platí například tehdy, pokud odvoláte svůj souhlas. Pokud se domníváte, že údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které jsme je získali, můžete požádat o jejich odstranění. Můžete se také obrátit na nás, pokud se domníváte, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonnými nebo jinými právními závazky.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování osobních údajů. Můžete také vznést námitky proti našemu zveřejnění údajů pro marketingové účely. Pokud je vaše námitka opodstatněná, přestaneme údaje zpracovávat a odstraníme je, pokud nám jejich úschovu neukládá zákon.

Pokud chcete využít své právo na přenositelnost dat, obdržíte od nás osobní údaje v běžně používaném formátu
Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, a údaje, které jsme získali od vás prostřednictvím jiných stran na základě vašeho souhlasu.

Využití práv
Chcete-li získat přístup k údajům, opravit je, odstranit je nebo zpochybnit jejich zpracování, budeme zkoumat, zda je možné reagovat na váš požadavek co nejdříve a nejpozději do 30 dnů od obdržení vašeho požadavku.

Právo obrátit se na inspektorát údajů
Jste oprávněni obrátit se na inspektorát údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů společností Svendsen Sport A / S není v souladu s regulačními požadavky.

Kontaktní údaje
Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  + 45 4619 1913

Contact

Head Office 

Call 

Contact

Erhvervsparken 14
DK-4621 Gadstrup 
T: +45 46 19 19 13
F: +45 46 19 19 23 
info@svendsen-sport.com